Netto contante waarde berekenen

Levert een investering voldoende rendement op? Het is een van de belangrijkste vragen die investeerders stellen wanneer ze in iets (of iemand) willen investeren. Met de NCW-berekening kun je berekenen hoeveel een toekomstige cashflow nu waard is. Klinkt ingewikkeld? Geen zorgen, we gaan je stap voor stap door het proces heen loodsen. Wil je meteen het antwoord? Bereken de netto contante waarde dan snel met onze calculator.

Netto contante waarde calculator

Wat is netto contante waarde (NCW)?

Netto contante waarde (NCW) is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de waarde van een investeringsproject te beoordelen. Het is een manier om te berekenen hoeveel geld je kunt verdienen of verliezen met een investering, rekening houdend met de tijdswaarde van geld.

Basisprincipes van NCW

De basisprincipes van NCW zijn gebaseerd op het concept van de tijdswaarde van geld. Dit betekent dat geld dat je nu hebt meer waard is dan hetzelfde bedrag in de toekomst. Dit komt door factoren zoals inflatie en de mogelijkheid om geld te investeren en rendement te behalen.

Met NCW bepaal je de huidige waarde van toekomstige cashflows die je kunt verwachten te ontvangen van een investering. Deze cashflows worden vervolgens aangepast aan de disconteringsvoet, wat de minimale rendementseis of de kosten van kapitaal vertegenwoordigt.

Als de NCW positief is, betekent dit dat de investering meer oplevert dan de kosten ervan. Een positieve NCW geeft aan dat het project rendabel is en dat je mogelijkerwijs een positieve return on investment kunt verwachten.

Belangrijk voor investeringsbeslissingen

NCW is van cruciaal belang bij het nemen van investeringsbeslissingen, omdat het je in staat stelt om de potentiële winstgevendheid van een project te beoordelen. Door de contante waarde van toekomstige cashflows te bepalen, kun je beslissen of het de moeite waard is om in het project te investeren.

NCW helpt je ook om investeringsalternatieven te vergelijken. Door de NCW van verschillende projecten te berekenen, kun je bepalen welke optie de grootste potentiële opbrengst heeft. Dit stelt je in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en je investeringen te optimaliseren.

Hoe bereken je netto contante waarde?

Netto contante waarde (NCW) is dus een belangrijk concept in financiële berekeningen. Maar hoe bereken je nu eigenlijk de netto contante waarde? Dit is een stap-voor-stap uitleg van de NCW-formule.

Vaststellen van de cashflows

De eerste stap bij het berekenen van de netto contante waarde is het vaststellen van de toekomstige cashflows die je verwacht te ontvangen. Dit kunnen zowel positieve als negatieve bedragen zijn. Bijvoorbeeld, als je van plan bent om een investering te doen, kunnen de cashflows positief zijn in de vorm van verwachte winsten. Aan de andere kant, als je verwacht dat je kosten zult maken als gevolg van een investering, dan zullen de cashflows negatief zijn. Het is van belang om deze cashflows zo nauwkeurig mogelijk te schatten.

Keuze van de disconteringsvoet

De tweede stap is het kiezen van de disconteringsvoet. Dit is het rendement dat je verwacht te behalen op je investering. Het is belangrijk om een realistische disconteringsvoet te kiezen die past bij het risico van de investering. Hoe hoger het risico, hoe hoger de disconteringsvoet zou moeten zijn. De disconteringsvoet kan gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal (WACC) of de vereiste rendementen van investeerders.

Calculatie van de contante waarde van cashflows

De derde en laatste stap is het berekenen van de contante waarde van de cashflows. Dit doe je door de toekomstige cashflows te verdisconteren naar hun huidige waarde. Dit betekent dat je de toekomstige bedragen aanpast op basis van de gekozen disconteringsvoet. Hoe hoger de disconteringsvoet, hoe lager de contante waarde van toekomstige cashflows zal zijn. Vervolgens tel je de contante waardes van alle cashflows bij elkaar op. Het verschil tussen de som van de contante waardes van de positieve cashflows en de som van de contante waardes van de negatieve cashflows is de netto contante waarde van je investering.

Toepassingen van de NCW-berekening

De NCW-berekening heeft verschillende toepassingen in de praktijk. Het kan je helpen bij het beoordelen van investeringsvoorstellen door de waarde van toekomstige cashflows te bepalen en deze af te zetten tegen de kosten van de investering. Op deze manier kun je beslissen of een investering de moeite waard is of niet. Daarnaast kan de NCW-berekening gebruikt worden om verschillende investeringsalternatieven met elkaar te vergelijken. Door de NCW van verschillende opties te berekenen, kun je bepalen welke investering de hoogste waarde oplevert. Dit kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het maken van strategische beslissingen.

In de praktijk brengen met voorbeelden

Om de NCW-berekening in de praktijk toe te passen, is het handig om enkele voorbeelden te bekijken. Laten we zeggen dat je van plan bent om een nieuw bedrijf te starten en je verwacht dat je in het eerste jaar een winst van €10.000 zult maken. In het tweede jaar verwacht je een winst van €15.000 en in het derde jaar een winst van €20.000. Je kiest een disconteringsvoet van 10% omdat je verwacht dat dit het rendement is dat je kunt behalen met een vergelijkbaar risico.

Om de NCW te berekenen, verdisconteer je de toekomstige winsten en tel je ze bij elkaar op. Stel dat de contante waarde van de winst in het eerste jaar €9.090 is, de contante waarde van de winst in het tweede jaar €11.570 en de contante waarde van de winst in het derde jaar €15.425. Dan is de netto contante waarde van je investering gelijk aan de som van deze contante waardes minus de initiële investering.

Invloed van belastingen op de NCW

Belastingen kunnen ook van invloed zijn op de netto contante waarde. Bij het berekenen van de cashflows moet je rekening houden met belastingen op winsten. Dit betekent dat de verwachte winsten moeten worden verminderd met het belastingtarief. Daarnaast kunnen belastingaftrekposten, zoals investeringsaftrek, van invloed zijn op de cashflows. Deze aftrekposten hebben een positief effect op de netto contante waarde, omdat ze de belastingdruk verminderen. Het is belangrijk om de belastingeffecten zorgvuldig mee te nemen in de berekening van de netto contante waarde om een realistisch beeld te krijgen van de waarde van de investering.

Factoren die de NCW beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de NCW. Het is dus belangrijk om rekening te houden met deze factoren om een nauwkeurige berekening te kunnen maken en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Risico en onzekerheid in cashflow projecties

Een belangrijke factor die de NCW kan beïnvloeden, is het risico en de onzekerheid in de cashflow projecties. Bij het maken van een NCW-berekening maak je gebruik van verwachte toekomstige cashflows. Deze cashflows zijn echter geen exacte voorspellingen en kunnen onderhevig zijn aan onzekerheid.

Om deze onzekerheid in de cashflow projecties aan te pakken, kun je verschillende technieken gebruiken, zoals het opstellen van verschillende scenario’s met verschillende cashflowniveaus en het gebruik van voorspellende modellen. Door deze risico’s en onzekerheden mee te nemen in de berekening, kun je een betere inschatting maken van de werkelijke waarde van de investering.

Impact van inflatie op NCW

Een andere factor die de NCW kan beïnvloeden, is de impact van inflatie. Inflatie heeft invloed op de waarde van geld in de tijd. Dit betekent dat toekomstige cashflows minder waard zijn dan dezelfde cashflows vandaag de dag. Om de impact van inflatie op de NCW te beoordelen, moet je de cashflows aanpassen voor inflatie.

 • Je kunt de cashflows corrigeren voor inflatie door gebruik te maken van een disconteringsvoet die rekening houdt met de verwachte inflatie.
 • Een andere benadering is het gebruik van een inflatie-index, die de cashflows aanpast aan de hand van de verwachte inflatiepercentages.

Het effect van rentevoetveranderingen

Een derde factor die de NCW kan beïnvloeden, is het effect van rentevoetveranderingen. De disconteringsvoet die je gebruikt bij de berekening van de NCW is gebaseerd op de verwachte rendementseisen van de investeerders. Als de rentevoeten veranderen, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de NCW.

Als de rentevoeten stijgen:

Wanneer de rentevoeten stijgen, zal de disconteringsvoet ook stijgen. Hierdoor zullen toekomstige cashflows minder waard worden. Dit heeft tot gevolg dat de NCW lager zal worden. Investeringen die afhankelijk zijn van toekomstige cashflows zullen dus minder aantrekkelijk zijn bij hogere rentevoeten.

Als de rentevoeten dalen:

Daarentegen, wanneer de rentevoeten dalen, zal de disconteringsvoet ook dalen. Hierdoor zullen toekomstige cashflows meer waard worden. Dit heeft tot gevolg dat de NCW hoger zal worden. Investeringen die afhankelijk zijn van toekomstige cashflows zullen dus aantrekkelijker zijn bij lagere rentevoeten.

Vergelijking met andere beoordelingsmethoden

De Netto Contante Waarde (NCW) is een krachtige methode om de waarde van een investering te beoordelen. Maar hoe verhoudt NCW zich tot andere veelgebruikte investeringsbeoordelingsmethoden? Laten we eens kijken naar de vergelijking tussen NCW en de interne rentevoet (IRR), terugverdientijd en boekhoudkundig rendement.

NCW versus interne rentevoet (IRR)

De interne rentevoet (IRR) is het rendement dat een investering oplevert. Het is het punt waarop de NCW van een investering gelijk is aan nul. Met andere woorden, het is de rentevoet waarmee de contante waarde van de investering gelijk is aan de investeringskosten.

Hoewel zowel de NCW als de IRR de waarde van een investering meten, geven ze verschillende inzichten. De IRR is een percentage dat aangeeft hoeveel rendement de investering oplevert, terwijl de NCW de waarde van de investering in monetair bedrag aangeeft. De NCW houdt rekening met de tijdswaarde van geld en de investeringskosten, terwijl de IRR alleen naar het rendement kijkt.

 • De IRR is handig als je wilt weten welk rendement je kunt verwachten, maar het houdt geen rekening met de grootte van de investering of de cashflows die je ontvangt.
 • De NCW geeft een nauwkeuriger beeld van de waarde van de investering, omdat het de grootte van de investering, de cashflows en de tijdswaarde van geld meeweegt.

NCW versus terugverdientijd

Terugverdientijd is de periode die nodig is om de investeringskosten terug te verdienen. Het wordt berekend door de investeringskosten te delen door de jaarlijkse kasstroom. De terugverdientijd kan een snelle en eenvoudige manier zijn om de initiële investering terug te verdienen, maar het houdt geen rekening met de tijdswaarde van geld of toekomstige cashflows.

De NCW daarentegen houdt rekening met de tijdswaarde van geld en geeft een beter beeld van de waarde van de investering op de lange termijn. Het laat zien hoeveel waarde de investering toevoegt aan je vermogen.

 • Terugverdientijd is handig voor het bepalen van de snelheid waarmee je je investering terugverdient, maar het geeft geen volledig beeld van de waarde van de investering.
 • De NCW geeft een beter inzicht in de totale waarde van de investering, omdat het rekening houdt met de tijdswaarde van geld en toekomstige cashflows.

NCW versus boekhoudkundig rendement

Boekhoudkundig rendement is een benadering waarbij het rendement van een investering wordt berekend op basis van de boekhoudkundige winst in plaats van de cashflows. Het wordt vaak gebruikt door accountants en financiële afdelingen om de prestaties van een investering te meten.

Hoewel boekhoudkundig rendement nuttig kan zijn om te begrijpen hoe een investering vanuit boekhoudkundig oogpunt presteert, heeft het zijn beperkingen. Het negeert bijvoorbeeld de tijdswaarde van geld en de werkelijke cashflows van de investering.

 • Boekhoudkundig rendement is handig om te begrijpen hoe een investering presteert vanuit boekhoudkundig oogpunt, maar het is niet altijd een nauwkeurige weerspiegeling van de werkelijke waarde van de investering.
 • De NCW houdt rekening met de tijdswaarde van geld en de werkelijke cashflows, waardoor het een nauwkeuriger beeld geeft van de waarde van de investering.

Software en tools voor NCW-berekening

Om netto contante waarde (NCW) berekeningen uit te voeren, zijn er verschillende software en tools beschikbaar die je kunt gebruiken. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om het proces van het berekenen van de NCW te vereenvoudigen en je te helpen bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. Hieronder vind je een overzicht van enkele populaire opties:

Excel voor NCW-berekeningen

Een van de meest gebruikte tools voor het berekenen van de NCW is Excel. Met Excel kun je eenvoudig een formule opzetten om de NCW te berekenen op basis van de cashflows en de disconteringsvoet. Het is een flexibele tool die je kunt aanpassen aan je specifieke behoeften. Excel biedt ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s te analyseren door cashflows te wijzigen en direct te zien hoe dit de NCW beïnvloedt.

Wat Excel zo handig maakt, is dat het voor veel mensen al vertrouwd is. Bijna iedereen heeft wel eens met Excel gewerkt, dus de leercurve is laag. Je kunt zelfs online tutorials vinden die je stap voor stap laten zien hoe je de NCW berekening in Excel kunt uitvoeren. Dus als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke en betrouwbare tool, is Excel zeker een goede keuze.

Professionele financiële software overzicht

Voor geavanceerde NCW-berekeningen en meer complexe financiële analyses kan het gebruik van professionele financiële software uitkomst bieden. Deze software is vaak ontworpen voor professionals in de financiële sector en biedt een breed scala aan functionaliteiten voor het uitvoeren van complexe berekeningen en het analyseren van verschillende scenario’s.

Enkele populaire voorbeelden van professionele financiële software zijn onder andere Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, Oracle ERP Cloud en SAP S/4HANA Finance. Deze software biedt geavanceerde mogelijkheden voor het berekenen van de NCW, het analyseren van investeringsbeslissingen en het genereren van uitgebreide rapporten.

Het gebruik van professionele financiële software kan echter wel enige technische kennis vereisen en is vaak prijzig. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te overwegen of de extra functionaliteit van deze software echt nodig is voor jouw specifieke doeleinden. Als je regelmatig complexe financiële analyses uitvoert, kan professionele software een waardevolle investering zijn.

Praktische tips voor het berekenen van NCW

Netto contante waarde is een krachtige tool die je kan helpen om de waarde van investeringsprojecten te beoordelen. Maar het kan ook behoorlijk ingewikkeld zijn om de NCW nauwkeurig te berekenen. Dit zijn enkele praktische tips om je te helpen bij het maken van correcte NCW-berekeningen:

Valkuilen en veelgemaakte fouten

Als het op NCW-berekeningen aankomt, zijn er enkele valkuilen waar je voor moet oppassen om fouten te voorkomen:

 • Wees voorzichtig bij het bepalen van de cashflows: Zorg ervoor dat je alle relevante cashflows opneemt in je berekening, inclusief investeringskosten, operationele inkomsten en uitgaven, en toekomstige restwaarde.
 • Gebruik de juiste disconteringsvoet: De disconteringsvoet is de rentevoet waarmee toekomstige cashflows worden teruggebracht naar hun contante waarde. Deze voet moet goed worden gekozen op basis van het risico van het project.
 • Accuraatheid van gegevens: Zorg ervoor dat de gegevens die je gebruikt in de berekening accuraat en betrouwbaar zijn. Onnauwkeurige gegevens kunnen leiden tot verkeerde NCW-resultaten.
 • Vermijd dubbele tellen: Het kan voorkomen dat bepaalde cashflows zowel inkomsten als uitgaven bevatten. Zorg ervoor dat je deze cashflows maar één keer meeneemt in je berekening om dubbel tellen te voorkomen.

Besluitvorming gebaseerd op NCW-resultaten

De netto contante waarde kan een belangrijke factor zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen. Dit zijn enkele tips voor het gebruik van NCW-resultaten in je besluitvorming:

 • Vergelijk NCW met andere beoordelingsmethoden: Naast de NCW is het verstandig om ook andere methoden, zoals de interne rentevoet en de terugverdientijd, te overwegen om een volledig beeld te krijgen van de rendabiliteit van een investering.
 • Houd rekening met andere factoren: Naast de NCW zijn er nog andere factoren waarmee je rekening moet houden bij het nemen van een investeringsbeslissing, zoals het risico van het project, de strategische waarde en de marktomstandigheden.
 • Weeg kosten en baten af: Analyseer zorgvuldig de kosten en baten van het project, inclusief zowel financiële als niet-financiële aspecten. Dit zal je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen.